Právo na odstoupení

126

Storno podmínky & formulář pro odstoupení

Spotřebitelem se dle ustanovení § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Dle ustanovení § 1829 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, v případě uzavření smlouvy distančním způsobem nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, a to do čtrnácti dnů od dne převzetí zboží a je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

A. Poučení o právu odstoupit od smlouvy

Právo na odstoupení

Jako spotřebitel máte právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory, a to do čtrnácti dnů od dne převzetí zboží a je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost ADLER International GmbH, se sídlem Pražská 675/10, 642 00 Brno–Bosonohy, identifikační číslo: 685259820 (dále je „prodávající“), formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo emailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí vám zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (oznámení nemusí být dodáno nebo produkty vráceny v této lhůtě.

Vrácení zboží

Zboží musí být prodávajícímu zasláno nebo předáno na jeho provozovně bez zbytečného odkladu nejpozději však do čtrnácti dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu, a to na adresu sídla prodávajícího. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, bez známek užívání, neopotřebené a s veškerým příslušenstvím. Pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, nebo bude jevit známky užívání, přičemž tato ztráta hodnoty zboží je způsobena manipulací se zbožím, která nebyla nutná pro kontrolu povahy, vlastností a funkčnosti zboží, vzniká prodávajícímu vůči Vám nárok na náhradu škody tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti Vašem nároku na vrácení kupní ceny.

Berte na vědomí, že dopravu vraceného zboží prodávajícímu hradíte Vy, jako kupující.

V případě odstoupení od smlouvy, Vám budou vráceny všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají ze skutečnosti, že jste si vybrali jiný typ dodávky než nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), bez odkladu a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy obdržíme oznámení o zrušení vaší smlouvy. Pro tuto úhradu budou použity stejné platební prostředky, jaké jste použili v původní transakci, pokud s Vámi není výslovně dohodnuto jinak; za tuto platbu Vám nebudou účtovány žádné poplatky.

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Vyloučení nebo předčasné ukončení práva na odstoupení

Právo na odstoupení od smlouvy předčasně zaniká u smluv o dodávce zboží, pokud byly z důvodu své povahy po dodání neoddělitelně smíchány s jiným zbožím.

Všeobecné podmínky

1) Zboží, které budete odesílat zpět na naši adresu, odešlete, pokud možno v původním neporušeném obalu, zboží by nemělo nést známky použití, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a pokud možno s dokladem o koupi (popř. kopií.) 2) Neposílejte zboží na dobírku a doporučujeme Vám zboží pojistit. 3) Upozorňujeme, že výše uvedené odstavce 1–2 nejsou předpokladem pro účinné uplatňování práva na odstoupení od smlouvy.

B. Formulář pro odstoupení od smlouvy

Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět na:

ADLER International GmbH
Pražská 657/10
642 00 Brno – Bosonohy
Česká republika
Tel.: +420 731 725 957
E-Mail: info@adlercesko.cz

Já / my (*) tímto ruším smlouvu uzavřenou mnou / námi (*) na nákup následujícího zboží (*) / poskytnutí následující služby (*)

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Objednáno (*) ____________ / doručeno (*) __________________

________________________________________________________
Jméno spotřebitele

________________________________________________________
Adresa spotřebitele

________________________________________________________
Podpis spotřebitele (pouze pro písemné oznámení)

_________________________
Datum

(*) Nehodící se škrtněte